Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti B-Fit Club, s. r. o., se sídlem Praha, Staré Město, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 194 71530, DIČ: CZ19471530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 387 181, e-mail: obchod@bfitclub.cz, pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese eshop.bfitclub.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky) obchodní společnosti B-Fit Club, s. r. o., s se sídlem Praha, Staré Město, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 194 71530, DIČ: CZ19471530, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 387 181 (dále jako „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jako „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.bfitclub.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit či pozastavit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo v případě, kdy kupující vyžaduje známky chování v rozporu s platnými zákony České Republiky nebo dobrými mravy.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu https://eshop.bfitclub.cz/obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu stisknutím tlačítka „Objednat s povinností platby“. Kupující tímto bere na vědomí, že konečným potvrzením objednávky stisknutím shora uvedeného tlačítka se zavazuje k zaplacení ceny. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Spolu s potvrzením objednávky zašle prodávající kupujícímu kopii smlouvy, resp. obchodních podmínek elektronickou poštou (ve formátu PDF).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky stisknutím tlačítka „Objednat s povinností platby“.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti při osobním odběru v naší provozovně https://eshop.bfitclub.cz/kontakty/
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 72 hodin od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (tj. číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a odešle ho elektronickou poštou na kontaktní e-mail kupujícího, s čímž kupující souhlasí.

4.9. Udává-li, propaguje-li nebo zobrazuje-li prodávající některé druhy zboží jako zboží, které je v akci či ve slevě, zobrazuje prodávající u takového zboží rovněž informaci o tom, jaká byla nejnižší cena, za kterou prodávající daný druh zboží nabízel a prodával v (i) období posledních 30 dnů před zahájením akce nebo slevy (v této nebo jiné výši), (ii) v období od začátku prodeje takového zboží, je-li zboží prodáváno kratší dobu, nebo (iii) v době 30 dnů před první poskytnutím slevy, zvyšuje-li se sleva postupně (dále jen jako „cena před slevou“). Kupující bere na vědomí, že historii cen u zlevněného i nezlevněného zboží je kupující schopen ověřit zasláním dotazu na kontaktní e-mail obchod@bfitclub.cz. Nezobrazuje-li prodávající takovou informaci o ceně před slevou přímo, informuje tímto kupujícího, že cena zobrazovaná na webových stránkách jako cena předešlá (např. naznačením přeškrtnutí, odlišným zobrazením) je rovna ceně před slevou a zobrazuje-li prodávající akce či slevy pomocí prvku, který v sobě zahrnuje procento (%), je takto udávaná sleva nebo akce vždy počítána z ceny před slevou.

4.10. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše ceny nemá prodávající skutečnou vůli smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena smlouva se zjevně chybnou cenou, zavazuje se prodávající tuto skutečnost kupujícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně prodávajícího. Nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o způsobu řešení neplatnosti smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu cenu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a 
d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Prodávající doporučuje, aby kupující odstoupení od kupní smlouvy zaslal:

a) písemně, vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na adresu Generála Svobody 17, 550 01 Broumov,
b) elektronicky, vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (zde) na e-mailovou adresu .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek, bere kupující na vědomí, že odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody dle předešlé věty je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Nadto má prodávající právo odstoupit od smlouvy i v následujících případech (a) technickou chybou byla na webovém rozhraní obchodu uvedena zcela zjevně chybná cena; (b) zboží z objektivních či subjektivních příčin není možné za původních podmínek dodat; (c) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Pokud v případě částečného odstoupení od smlouvy, jejíž kupní cena dala vzniknout nároku kupujícího na dopravu zdarma, dojde ke snížení zaplacené kupní ceny pod limit pro dopravu zdarma, je prodávající oprávněn ponížit vrácenou částku o náklady na dopravu části zboží, ohledně něhož kupující neodstoupil.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu bude prodávající kupujícího informovat. Je-li zboží skladem, zavazuje se prodávající dodat jej kupujícímu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Není-li zboží skladem a je-li o tomto kupující vhodně informován (prostřednictvím příslušného grafického nebo ovládacího prvku na webovém rozhraní obchodu), doručí prodávající takové zboží nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy. To neplatí, dohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu. Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost dodat zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

6.2. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu se smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím není nesplněním povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího. Kupující bere na vědomí, že (i) nevyzvedne-li si zaslané zboží či (ii) odmítne-li jej bezdůvodně převzít, aniž by k tomu byl oprávněn), jedná se o porušení povinnosti pro něj plynoucí ze smlouvy. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu vzniklou újmu, která mu porušením povinnosti kupujícím vznikla. Újmou dle předešlé věty se v tomto případě rozumí především přepravní náklady (přeprava ke kupujícímu a zpětná přeprava k prodávajícímu), skladné a balné. Újma bude vyčíslena individuálně dle daných okolností případu, skladné si však smluvní strany sjednávají na částku 30 Kč za každý započatý den, kdy uskladnění trvá. Uplatní-li prodávající rovněž právo na odstoupení od smlouvy, nárok na náhradu újmy dle tohoto bodu tím není dotčen.

6.3. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a kontaktovat prodávajícího na kontaktním e-mailu obchod@bfitclub.cz včetně zaslání fotografií poškozené objednávky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, přesto je však povinen pořídit fotografii nepřevzaté zásilky dokládající porušení obalu.

6.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, prodávajícímu.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Více v odstavci Doprava a platby. Jsou-li vydány zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li součástí smlouvy a jsou-li zároveň v rozporu s některým odstavcem z článku 6 obchodních podmínek, mají zvláštní dodací podmínky prodávajícího přednost před takovým rozporným ustanovením obchodních podmínek. 

6.9. Je-li to potřebné s ohledem na povahu prodávaného zboží či způsob a dobu jeho užívání, dodá prodávající spolu se zbožím návod (zejména listina či PDF soubor). Poskytnutý návod je písemný a srozumitelný. 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1922, 1924, 1925, § 2099 až 2105, 2108 až 2117 a také § 2158 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k (i) účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, nebo (ii) k účelu, který kupující požaduje a prodávající s ním souhlasil,

7.2.3. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, to neplatí, prokáže-li prodávající, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv, 

7.2.4. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

7.2.5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

7.2.7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl prodávajícímu kupujícím oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění.

7.5 Má-li zboží vady, může se kupující domáhat:

7.5.1. opravy nebo dodání nového zboží, a to dle své volby, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, nebo

7.5.2. doplnění toho, co chybí.

7.6. Namísto práv uvedených v předchozím odstavci se může kupující domáhat přiměřené slevy z ceny či odstoupení od smlouvy v případě, že:

7.6.1. prodávající vadu neodstranil v souladu se zákonem a obchodními podmínkami nebo ji odmítl odstranit,

7.6.2. vada se projeví opakovaně,

7.6.3. vada je podstatným porušením smlouvy,

7.6.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.7. Postupují-li smluvní strany tak, že prodávající má odstranit vadu, odstraní ji v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. Nepřevezme-li kupující opravené zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši obvyklé. 

7.8. Prodávající převezme k odstranění vady zboží na vlastní náklady. 

7.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. O uplatnění práva z vadného plnění vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení, jehož obsahem je (i) datum uplatnění práva z vadného plnění, (ii) předmět reklamace, (iii) požadovaný způsob vyřízení reklamace a (iv) kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.10. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Reklamační řád je k dispozicii zde.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží (včetně nákladů na balení a dodání).

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. h) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@bfitclub.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát   oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platformu pro řešení sporů on line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Zveřejňuje-li prodávající na webovém rozhraní obchodu recenze třetích osob, které využily služeb prodávajícího, mají s ním zkušenost nebo si objednaly od prodávajícího zboží (dále jen jako „zákaznická recenze“) informuje prodávající vhodným způsobem o tom, (i) zda a jak je ta která zákaznická recenze ověřena či (ii) zda se jedná o placenou zákaznickou recenzi. Není-li tato informace uvedena vhodným způsobem u zákaznické recenze, informuje tímto prodávající kupujícího, že zákaznická recenze není ověřena a že se nejedná o placenou zákaznickou recenzi.

8.8 Poskytne-li kupující prodávajícímu jakýkoliv údaj týkající se zboží či prodávajícího, zejména rozhodne-li se na webových stránkách publikovat recenzi, nebo vyplní-li dotazník spokojenosti, dává tímto prodávajícímu souhlas k bezplatnému zveřejnění všech poskytnutých údajů, a to včetně všech vizuálních či audiovizuálních záběrů, na webových stránkách či na profilech prodávajícího na sociálních sítích. Kupující jejich publikací nebo poskytnutím prohlašuje, že k těmto údajům má autorská či jiná potřebná práva anebo je jiným způsobem s nimi oprávněn nakládat tak, že jejich zveřejněním na webových stránkách či na profilech prodávajícího na sociálních sítích nedojde k porušení autorských či jiných práv třetích osob. Zároveň kupující bere na vědomí, že prodávající je v odůvodněných důvodech oprávněn recenzi či obsah dotazníku spokojenosti odstranit, resp. není povinen tyto údaje publikovat, a to včetně všech vizuálních či audiovizuálních záběrů. Provozovatel však obsah ukládaný kupujícím aktivně nemonitoruje, nehraje tedy aktivní roli takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že obsah ukládaný kupujícím zná anebo kontroluje.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. K ochraně osobních údajů Kupujícího jsou použity tyto podmínky pro ochranu osobních údajů (https://eshop.bfitclub.cz/zpracovani-osobnich-udaju/).

10. Doručování

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Generála Svobody 17, 550 01 Broumov, adresa elektronické pošty obchod@bfitclub.cz, telefon +420 725 950 098.

V Broumově dne 25. 7. 2023.