Zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci e-shopu https://eshop.bfitclub.cz/

Toto poučení zahrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany provozovatele, pokud se jedná o osobní údaje registrovaných uživatelů služby https://eshop.bfitclub.cz/

Správcem osobních údajů je právnická osoba B-Fit Club, s. r. o., IČO: 194 71 530, DIČ: CZ19471530 se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, (dále jako „Prodávající“ nebo „Provozovatel“).

Toto poučení je připraveno v návaznosti na nařízení Evropské unie č. (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení“).

Pro jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány?

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených poučení o zpracování osobních údajů účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v nařízení můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek. Údaje získané v rámci služby https://eshop.bfitclub.cz/ jsou využívány k těmto účelům:

 • plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování přístupu k e-shopu https://eshop.bfitclub.cz/, vč. evidence uživatelů tohoto e-shopu a smluvních vztahů (k těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje),
 • k ochraně našich práv či práv třetích osob, např. pro případ soudního sporu týkajícího se našeho prodeje. K těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje,
 • ke statistickým účelům,
 • k měření návštěvnosti stránek https://eshop.bfitclub.cz/ – jedná se o údaje získané prostřednictvím cookies
 • organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích (týká se jen soutěží, do nichž se aktivně přihlásíte),
 • zlepšování obsahu stránek https://eshop.bfitclub.cz/ a jejich vývoji,
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném rozsahu – jedná se zejména o bezpečnostní logy Vaší aktivity na našich serverech a stránkách a v uživatelském rozhraní,
 • pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (dokládání souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů a plnění dalších povinností podle Nařízení a případně dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů),
 • v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení (newsletterů).

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu (např. když vyplníte svůj e-mail na naší stránce pro to, abychom Vám mohli zasílat naše newslettery), máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy či opatření přijatá před uzavřením smlouvy, pokud se jedná o samotné využívání e-shopu https://eshop.bfitclub.cz/, oprávněné zájmy provozovatele (dané zájmem na ochraně našich práv, vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek, zpracováním údajů ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či promotérů) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména Nařízení), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).

Právním základem zpracování Vašich údajů může být také Váš souhlas, zejména pokud vyplňujete o sobě některé údaje, které nejsou označeny jako povinné nebo nám poskytujete Vaši e-mailovou adresu pro zasílání newsletterů, aniž byste využívali přímého nákupu na našem internetovém obchode. V takovém případě můžete souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě přestaneme tyto údaje pro daný účel zpracovávat, můžeme si je však uložit jako součást bezpečnostních logů dokládajících Vaši aktivitu v rámci účtu. Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými klienty na našem internetovém obchode https://eshop.bfitclub.cz/, budou získány primárně od Vás a budou obvykle obsahovat:

 • vyplněné přihlašovací údaje (e-mail),
 • heslo (uložené ve formě hash),
 • jméno a příjmení,
 • bydliště a doručovací adresu a jejich změny.

V souvislosti s Vámi provedenými nákupy budeme ukládat i údaje o tom, jaké produkty jste zakoupili, jak jsme Vám je doručili a o Vašich platbách. Další podrobnosti o fungování našeho internetového obchodu https://eshop.bfitclub.cz/ naleznete v jejích všeobecných obchodních podmínkách na adrese https://eshop.bfitclub.cz/obchodni-podminky/.

Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste se registrovali, či jak jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko a času, případně údaje o reakci na potvrzovací e-mail) a kdy jste registraci zrušili či souhlas odvolali.

Abychom Vám mohli nabízet obsah, který bude pro Vás zajímavý, provádíme základní segmentování našich uživatelů do obecných skupin podle údajů, které jsou zadány do rozhraní e-shopu, případně podle Vašich aktivit. Díky segmentaci umíme zjistit, o jaké zboží se zajímáte a zařadit Vás do odpovídající skupiny. Pak jsme Vám schopni poskytovat jen ty informace, které Vás zaujmou.

Dále budeme ukládat v systému za účelem doložení Vašich kroků a jako bezpečnostní opatření logy Vaší aktivity v rámci Vašeho účtu. Pokud Vám budeme nuceni zrušit Vaši registraci, např. po porušení podmínek nákupu, uložíme si Vaše základní údaje a důvod zrušení služby. Pokud se přihlásíte do některé soutěže, budeme si s tím související údaje ukládat po celou dobu trvání Vašeho účtu. Námi zpracovávané osobní údaje tak získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby a Vaší činnosti v rámci rozhraní e-shopu, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaši aktivity v rámci našeho e-shopu.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Veškeré údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále v rámci bezpečnostních logů po dobu min. 5 let po zrušení registrace a to za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob a doložení činnosti e-shopu v případě kontroly orgánů veřejné správy.

Údaje spojené s provedeným a dokončeným nákupem na internetovém obchodě budeme v našich účetních systémech ukládat po dobu 10 let od skončení roku, v němž byl nákup uskutečněn.

Za účelem zabránění duplicitní existence účtů ukládáme zvolené e-mailové adresy po delší dobu, abychom mohli zabránit znovu použití stejných údajů. Stejné platí pro uložení údaje o zrušení účtu. Podrobnosti o zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení naleznete níže v části Obchodní sdělení (newslettery).

Z různých akcí pořádaných v rámci naší činnosti také můžeme v přiměřeném rozsahu pořizovat zpravodajské příspěvky, které budou zveřejněné v médiích. U takového zpravodajství není doba zveřejňování omezena.

Výše uvedené lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to bude s ohledem na okolnosti vhodné, např. pokud bude zahájena kontrola dozorovým orgánem nebo v případě běžícího sporu.

Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena v podmínkách či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek:

 • délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení,
 • pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti,
 • předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti,
 • obviklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a
 • pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Zrušení registrace

Užívání naší stránky https://eshop.bfitclub.cz/, můžete kdykoliv ukončit (týká se registrace). V případě zájmu o zrušení účtu kontaktujte za tímto účelem administrátora služby, který s Vámi proces zrušení dokončí. Zrušením registrace přestaneme Vaše data užívat pro účely nákupu na e-shope. Upozorňujeme, že, jak je uvedeno výše, i po zrušení registrace budou některé údaje uloženy jako zálohy za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, IT bezpečnosti a doložení souladu s naší činnosti s právními předpisy, zejména o ochraně osobních údajů.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • dopravci, kteří potřebují jméno a příjmení, doručovací údaje, vaše telefonní číslo a v případě, že jste si zásilku objednali na dobírku, tak předáváme i celkovou částku, kterou dopravci máte uhradit,
 • k údajům nutným pro úhradu plateb získávají přístup také banky a jiní poskytovatelé platebních služeb, kteří je budou spravovat jako samostatní správci,
 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395).

Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně (pokud se však chcete do našeho e-shopu registrovat, vyžadujeme některé údaje jako povinné). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Souhlas

Souhlas je sice jen jedním z důvodů zpracování, ale Nařízení na jeho získání klade zvláštní požadavky. Pokud byste měli pocit, že je Váš souhlas z naší strany vynucován, kontaktujte nás prosím a my budeme tento případ okamžitě řešit. Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy, či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu: obchod@bfitclub.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Provozovatel neměl údaje zpracovávat. Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby Provozovatel takové údaje i nadále zpracovával.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (typicky zasílání newsletterů), je možné vždy vznést námitku bez dalšího odůvodnění v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále takové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení kliknutím na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Pro cookies platí zvláštní pravidla uvedená části Cookies a služby třetích stran.

Automatizované rozhodování

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká (čl. 22). Nařízení sice stanoví několik výjimek pro případy, kdy je možné takové automatizované rozhodování provádět, naše společnost se ovšem snaží takové zpracování neprovádět.

Naše společnost nemá v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení (EU) 2016/679. Pokud by Vám byla např. odmítnuta možnost registrace do našeho e-shopu z důvodu automatické kontroly např. duplicitní e-mailové adresy, vždy se můžete obrátit na administrátora příslušné služby či na naši společnost obecně se žádostí o definitivní rozhodnutí, které bude vždy založeno na posouzení.

Obchodní sdělení (newslettery)

Údaje o současných či minulých uživatelích našeho e-shopu či o osobách, které nám k tomu udělily souhlas, budeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailových newsletterů dané služby. Zasílání newsletterů není obvykle časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové newslettery již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali a kdy jste jejich další zasílání odmítli. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).

Za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a případně přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali. V této souvislosti můžeme v přiměřeném rozsahu využít i další Vámi zadané údaje v rámci registrace pro to, abychom si Vás zařadili do obecné skupiny osob s podobnými preferencemi a mohli v některých případech omezit Vám zasílaná obchodní sdělení pouze na ta, která by Vás mohla zajímat. Tyto údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tedy za účelem tzv. přímého marketingu. Bude se jednat o zasílání obchodních sdělení naší společnosti, týkajících se zejména našeho e-shopu https://eshop.bfitclub.cz/.

Obchodní sdělení Vám budeme zasílat v přiměřených intervalech. Obsahem newsletterů jsou informace týkající se naší činnosti a případně zajímavé nabídky související s tématem našeho serveru. Zasílání takovýchto sdělení budete moci kdykoliv odmítnout proklikem z každé doručené zprávy či odesláním požadavku na e-mail: obchod@bfitclub.cz.

V souvislosti se zasíláním e-mailů ukládají služby zasílající e-maily také obvykle informaci o tom, zda došlo k otevření e-mailu, kdy se tak stalo a jak jste na e-mail reagovali, dále informace o Vaší IP adrese a přibližné geolokaci, případně verzi Vašeho systému. Tyto informace jsou užívány za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob a naší IT bezpečnosti a přímého marketingu (abychom mohli obsah e-mailů upravovat tak, aby obsahovaly pro Vás zajímavé informace).

Údaje o tom, že jsme Vám zprávy zasílali a na jakém základě, případně i seznam zasílaných zpráv, budeme zpracovávat pro účely naší IT bezpečnosti, ochranu našich práv a práv třetích osob a doložení požadavků stanovených právními předpisy na ochranu osobnosti ještě po přiměřenou dobu poté, kdy vyslovíte se zasíláním takových zpráv nesouhlas (nejvýše cca 4 roky).

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně, případně o provedení změny údajů v rozhraní e-shopu.

Cookies a služby třetích stran

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení používáme takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. V rámci stránky https://eshop.bfitclub.cz/ používáme vlastní cookies, případně jsou v jejím rámci do Vašeho prohlížeče umísťovány cookies jiných provozovatelů. Naše webové stránky umožňují zobrazení reklamy i třetím stranám.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data.

 • Pokud nám poskytujete Vaše údaje, které jsou nepovinné, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete. Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
 • Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů. Každá FO musí mít jednu vlastní registraci.
 • Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem Provozovatele. Jedná se pravděpodobně o podvrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.
 • Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.
 • Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve na obchod@bfitclub.cz.
 • Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.
 • Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

Poučení o Vašich právech

Fyzická osoba má právo u naší společnosti jakožto správce osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce
 • potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení
 • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo
 • požadovat také doplnění neúplných osobních údajů
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení
 • získat osobní údaje, které se jí týkají a které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení
 • má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů
 • odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (5 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty: B-Fit Club, s. r. o., Broumov, Generála Svobody 17, PSČ: 550 01, e-mail: obchod@bfitclub.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 7. 2023